19.2.12

Gerçeklik Terörü Manifesto / Periferi Kolektif- Declaration of Reality Terror / Periferi KollektifBiz sıramızı savdık :
Our turn is over:

Arazi ve toprak keneleri,
Property and dirt ticks,
Emlakçılar,
Realtors,
Barınma hakkı gaspçıları,
Boarding right grabbers,
Konut ve morgıç spekülatörleri,
Housing and mortgage speculators,
Borsa tüccarları,
Stock traders,
havari brokırlar,
Saint brokers,
Hava tahmini uzmanları,
Weather forecast experts
Avm (= alış veriş merkezi) sosyologları,
Mall sociologists,
Banka / finans patronları,
Bank/finance patrons,
Ana akım medya tellalları,
Mainstream media tellals,
İktidar sevicileri,
Power lesbians,
Pezevenkler,
Pimps,
Geri dönüşüm tröstleri,
Recycling trusts,
Küresel sermayedarlar,
Global capitalists,
Gıda teröristleri,
Food terrorists,
Temiz su havzası gaspçıları,
Clean water shed usurpers,
Gdo ve organik gıda sevicileri,
GMO ve organic food lesbians,
Endüstri cambazları,
Industry acrobats,
Sanayi toplumu kahyaları,
Industrial society butlers,
Ultramega patronlar,
Ultra-mega bosses,
Falcılar,
Fortunetellers,
Kentsel dönüşüm jonglörleri,
Urban transformation jugglers,
İnanç simsarları,
Belief brokers,
Köy kurnazı yok satıcılar,
Crafty redneck air sellers,
Homofobikler,
Homophobics,
Ayrımcılar,
Discriminators,
Megakapitalist tilki-tüccarlar,
Mega-capitalist, foxy vendors,
Marka doğurganlar,
Brand breeders,
Demokrasi ihracatçısı bezirganlar,
Democracy exporting merchants,
Uyuşturucu ve silah - savaş ve de militarizm kompetanları,
Drug-and-weapons-and-wars-and-militarism experts,
Majörler,
Majors,
Sanat satıcısı küratörler,
Art selling curators,
Sansürcü galeriler,
Censoring galleries,
Müzelerde kara para aklayanlar,
Money launderers in museums,
Cahil politikacılar,
Ignorant politicians,
Sanal dünya soytarıları,
Virtual universe pranksters,
Nükleer lobi paspasları,
Nuclear lobby mats,
Hes trapezcileri,
HES aerialists,
Otomobil ve otoyol müteahhitleri,
Automobile and highway contractors,
Tüketim oryantasyonistleri,
Consumption orientationists,
Küresel organ mafyasına çanak tutan doktorlar,
Global-organ-mafia-enabler doctors,
Irkçı sağlıkçılar,
Racist healthcare people,
Prozac psikiyatristleri,
Prozac psychiatrists,
“Tam ekran” zebanileri,
“Full screen” hellhounds,
İletişim iblisleri,
Communication devils,
Reklam sektörü Marksistleri,
Advertizing Marxists,
Sosyal adalet yıkayıcıları,
Social justice washers,
Bukalemun siyasetçiler,
Chameleon politicians,
Öngörücüler,
Predictors,
İnsan mühendisleri :
Human engineers:
İlaç için hastalık,
Disease for treatment,
Tüketim için ihtiyaç,
Necessity for consumption,
Talep için arz,
Supply for demand,
Silah için savaş,
War for weapons,
Paranoya için korku,
Fear for paranoia,
Şizofreni için sanal ağlar,
Virtual networks for schizophrenia,
Aşı için pandemi,
Pandemic for vaccination,
Neoliberal tüketim toplumu için birey,
Individual for neoliberal consumption society,
Cehalet için magazin,
Magazine for witlessness,
Yeni emperyalizm için “ devrim “
“Revolution” for new imperialism
Tasarlayanlar :
Designers:

- Petrol için kan ; elmas için kan ; silah için kan ; tohum için kan: için –
Blood for oil; blood for diamonds; blood for weapons; blood for seeds: drink it -


: Biz sıramızı savdık
: Our turn is over

GERÇEKLİK TERÖRÜ Manifestosu performans özet ses kaydı

Gerçeklik Terörü Manifestosu performans özet ses kaydıdır/18.02.2012/Tütün Deposu

18.02.2012 DEPO

Periferi Kolektif'in Yıkım/Destuction 2011 katalog paylaşımı ve Gerçeklik Terörü Manifestosu sunum/performansıFotograflar: Dilara Hançer

GERÇEKLİK TERÖRÜ - güncel 1 çağrı-

GERÇEKLİK TERÖRÜ

- güncel 1 çağrı-

Bugün gerçek olarak algıladıklarımızın, üzerine anlam yüklediğimiz hemen herşeyin, bize yapıştırılan,etiket kimliklerin ve aidiyetlerin saltık ve sonsuz olmadığını biliyoruz. Sadece insani ilişkiler değil, gelişen teknolojiyle kurduğumuz ilişki üzerinden de tekrar düşünmek ve gündelik deneyimlerimizi sorgulamak gerekiyor.

Televizyon programları, reklam, moda ve eğlence endüstrileri klişeleriyle her gün maruz kaldığımız enformasyon bombardımanı, kendimize dair ne varsa silip süpürüyor. Tüm alışkanlıklar, aidiyetler, kimlikler ve anlamlar her geçen an biraz daha hız kazanan bir yapı bozumuna uğruyor. Farklı siyasi parti ve görüşlerin gitgide ayırt edilemez hale gelmesi, sözde bir demokrasi söylemi altında gündelik yaşamların dünyanın dört bir yanında birbirine benzemesi, ideolojilerin ve geçmişte uğruna mücadele edilen türlü kültürel, cinsel veya siyasi kimliklerin anlamını yitirmesinden sonra solculuktan, milliyetçiliğe, eşcinsellikten dindarlığa her türden kimlik ve aidiyet artık birer ‘yaşam tarzı’na ve ‘imaj’a indirgenmiş bir biçimde karşımıza çıkmakta. Bu pornografiye dönüştürülen aynılaştırılmış gündelik imajlarla gerçeklik terörü dediğimiz yeni bir baskı, sansür ve saldırıyla karşı karşıyayız.

Gerçeklik terörü metaforunu içinde yaşadığımız ve gerçek olduğuna sonsuz bir inanç beslediğimiz dünyayı size yadırgatmak için ortaya atıyoruz. Zira, gerçeklik ile kurgu arasındaki sınır çoktan yıkılmış, dolayısıyla inandığımız anlamlar ve değerlere referans olarak vereceğimiz ne bir gerçeklik ne de bir köken kalmıştır.

Hemen her şeyin imajlara indirgendiği bir dünyada politikanın, ekonominin, cinselliğin ve sanatın anlamı yitiyor mu ? Söz patlamaları yerine sansürün, kaynakları kısıtlı olarak varsayan üretim mantığının yerini tüketim çılgınlığının alması yani bu gerçeklik terörü nereye kadar devam edebilir? Gerçeklik terörünün maskelerini kaldırabilecek miyiz?

Gerçeklik terörü her geçen gün daha da sık dile gelen sözde bir farklılık ve çoğulculuk söylemi altında aramızdaki farklılıklarımızın ve farklı bir dünya düşünün yitip gidişinin üzerini örten bir maskedir. Gerçeklik terörü çoğunluğun tahakkümüdür, adına toplum dediğimiz öğütme aygıtıdır, rutindir, hissiz çok sestir. Acıya, suskunluğa , yalana, acze alışma dayatması, çoğunluğa uyma refleksidir. Her geçen gün hayatlarımız daha da sıradanlaşıyor, bayağılaşıyor, aynılaşıyor.

Peki tüm bu karanlık içinde radikal öznelliğe ve oradan yükselen yeni kolektivitelere alan yaratılabilinir mi; yeni otonomik ve auratik uzaylar hala mümkün mü? Piyasanın, medyanın, siyasi iktidarın dışında bağımsız sanat-hayat pratikleri nasıl deneyimlenecek?

Pierre Naville; 1930’lu yıllarda kötümserliğin örgütlenmesi çağrısı yapmıştı Sürrealistlere ve Komünistlere. Fakat Bogota’daki güncel bir grafiti zamanın ruhunun dayandığı yeri özetliyor: kötümserliği daha iyi günlere saklayalım!

“Gerçeklik terörü” , güncel sanat pratiklerinin şiirsel yıkıcı üslubu ile sizleri inançlarınızı sorgulamaya, içinde yaşadığımız ve gerçek olarak varsaydığımız dünyayı yadırgatmaya ve tüm karamsarlığına rağmen yeni gerçekliklerin, yeni olasılıkların, başka dünyaların kapılarını aralamaya çağırıyor.

Yeni bilinç/insan için yeni bir dilin, estetiğin ve hatta evrimin tetiklenmesi, mutasyonun politikası!

Periferi Kolektif adına

Alper T. İnce&Rafet Arslan

Temmuz/Ekim 2011