19.2.12

Gerçeklik Terörü Manifesto / Periferi Kolektif- Declaration of Reality Terror / Periferi KollektifBiz sıramızı savdık :
Our turn is over:

Arazi ve toprak keneleri,
Property and dirt ticks,
Emlakçılar,
Realtors,
Barınma hakkı gaspçıları,
Boarding right grabbers,
Konut ve morgıç spekülatörleri,
Housing and mortgage speculators,
Borsa tüccarları,
Stock traders,
havari brokırlar,
Saint brokers,
Hava tahmini uzmanları,
Weather forecast experts
Avm (= alış veriş merkezi) sosyologları,
Mall sociologists,
Banka / finans patronları,
Bank/finance patrons,
Ana akım medya tellalları,
Mainstream media tellals,
İktidar sevicileri,
Power lesbians,
Pezevenkler,
Pimps,
Geri dönüşüm tröstleri,
Recycling trusts,
Küresel sermayedarlar,
Global capitalists,
Gıda teröristleri,
Food terrorists,
Temiz su havzası gaspçıları,
Clean water shed usurpers,
Gdo ve organik gıda sevicileri,
GMO ve organic food lesbians,
Endüstri cambazları,
Industry acrobats,
Sanayi toplumu kahyaları,
Industrial society butlers,
Ultramega patronlar,
Ultra-mega bosses,
Falcılar,
Fortunetellers,
Kentsel dönüşüm jonglörleri,
Urban transformation jugglers,
İnanç simsarları,
Belief brokers,
Köy kurnazı yok satıcılar,
Crafty redneck air sellers,
Homofobikler,
Homophobics,
Ayrımcılar,
Discriminators,
Megakapitalist tilki-tüccarlar,
Mega-capitalist, foxy vendors,
Marka doğurganlar,
Brand breeders,
Demokrasi ihracatçısı bezirganlar,
Democracy exporting merchants,
Uyuşturucu ve silah - savaş ve de militarizm kompetanları,
Drug-and-weapons-and-wars-and-militarism experts,
Majörler,
Majors,
Sanat satıcısı küratörler,
Art selling curators,
Sansürcü galeriler,
Censoring galleries,
Müzelerde kara para aklayanlar,
Money launderers in museums,
Cahil politikacılar,
Ignorant politicians,
Sanal dünya soytarıları,
Virtual universe pranksters,
Nükleer lobi paspasları,
Nuclear lobby mats,
Hes trapezcileri,
HES aerialists,
Otomobil ve otoyol müteahhitleri,
Automobile and highway contractors,
Tüketim oryantasyonistleri,
Consumption orientationists,
Küresel organ mafyasına çanak tutan doktorlar,
Global-organ-mafia-enabler doctors,
Irkçı sağlıkçılar,
Racist healthcare people,
Prozac psikiyatristleri,
Prozac psychiatrists,
“Tam ekran” zebanileri,
“Full screen” hellhounds,
İletişim iblisleri,
Communication devils,
Reklam sektörü Marksistleri,
Advertizing Marxists,
Sosyal adalet yıkayıcıları,
Social justice washers,
Bukalemun siyasetçiler,
Chameleon politicians,
Öngörücüler,
Predictors,
İnsan mühendisleri :
Human engineers:
İlaç için hastalık,
Disease for treatment,
Tüketim için ihtiyaç,
Necessity for consumption,
Talep için arz,
Supply for demand,
Silah için savaş,
War for weapons,
Paranoya için korku,
Fear for paranoia,
Şizofreni için sanal ağlar,
Virtual networks for schizophrenia,
Aşı için pandemi,
Pandemic for vaccination,
Neoliberal tüketim toplumu için birey,
Individual for neoliberal consumption society,
Cehalet için magazin,
Magazine for witlessness,
Yeni emperyalizm için “ devrim “
“Revolution” for new imperialism
Tasarlayanlar :
Designers:

- Petrol için kan ; elmas için kan ; silah için kan ; tohum için kan: için –
Blood for oil; blood for diamonds; blood for weapons; blood for seeds: drink it -


: Biz sıramızı savdık
: Our turn is over

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder